Podstawy metodyczne

Z naszego doświadczenia i wyników badań naukowych wśród kobiet wynika, że problematyka tej grupy docelowej wymaga specjalnego podejścia metodycznego:

1. Schronienie i mieszkanie
Nasz dom dla kobiet zapewnia anonimową przestrzeń mieszkalną, chronioną przed dalszą ingerencją i przemocą. Ochrona i bezpieczeństwo to warunki konieczne dla kobiet dotkniętych przemocą, aby mogły one poradzić sobie ze swoimi doświadczeniami i odzyskać własne życie. W warunkach zapewnienia prywatności chcemy inicjować wymianę doświadczeń z innymi kobietami i dziećmi, które doświadczyły przemocy oraz motywować do wzajemnej pomocy.

2. Idea
Poważnie traktujemy doświadczenia kobiet i dzieci związane z przemocą i sprzeciwiamy się przemocy, dominacji i przymuszaniu. Poprzez krytyczną solidarną postawę wspieramy kobiety i dzieci w egzekwowaniu ich prawa do nietykalności cielesnej i psychicznej.

3. Podejście całościowe
U podstaw naszej pracy leży analiza dyskryminacji społecznej kobiet i dzieci, rozkładu sił w związkach i ról typowych dla poszczególnych płci. Nasza praca ma na celu stabilizację fizyczną, psychiczną i socjalną, a tym samym dobrostan każdej kobiety i każdego dziecka.

4. Empowerment i ukierunkowanie na zasoby
W naszej pracy kierujemy się indywidualnymi kompetencjami, zasobami i umiejętnościami kobiet i dzieci. Na tej podstawie wspieramy rozwój osobowości na zasadzie uwłasnowolnienia i umacniamy ten efekt, co pozwala zwiększyć możliwości działania.

5. Ukierunkowanie na tworzenie więzi
Kobiety dotknięte przemocą domową są często wycofane społecznie i ze względu na swoje doświadczenia straciły wiarę w trwałość związków. Znajomości między pracownicami i mieszkankami oraz ich dziećmi, a także wzajemnie między mieszkankami i dziećmi umożliwiają nawiązanie nowych kontaktów społecznych. Jest to szansa na stworzenie więzi przy jednoczesnym zachowaniu własnej autonomii.